TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2008 , Vol 23 , Num 3
Radyasyon pnömonisinin öngörülmesinde doz volüm histogramları ve TGF-β'nın yeri: Pilot çalışma
Banu ATALAR,1 Fazilet Öner DİNÇBAŞ,2 Seval AYDIN,3 Hafize UZUN,3 Sedat KOCA,2
1 Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İzmir
2 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul
3 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
AMAÇ
Torasik radyoterapi uygulanan küçük hücreli olmayan akciğer kanserli (KHOAK) hastalarda, radyasyon pnömonisi riski ile doz volüm histogramları (DVH) parametreleri ve plazma T G F -βseviyelerinin korelasyonu araştırıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmaya üç boyutlu konformal radyoterapi uygulanan 15 KHOAK hastası dahil edildi. Radyoterapi dozu 50-66 Gy arası nda değişmekte olup, medyan doz 60 Gy idi. Olguların tümünde ipsilateral ve kontrlateral akciğerler için DVH’larından elde edilen MLD, V20, V30 değerleri incelendi. TGF-β seviyeleri ELISA yöntemi ile değerlendirildi.

BULGULAR
Olguların medyan takip süresi 16 ay idi (aralık 6-55). Bu süre içerisinde radyasyon pnömonisi üç olguda saptandı (1.,6. ve 9. aylarda). İpsilateral ve kontrlateral akciğerlerin doz par am e tr el eri karşılaştırıldığında, kontrlateral akciğ erlerin MLD, V20 ve V30 değerlerinin yüksek oluşu pnömoni gelişimi açısından anlamlı bulundu (p<0,005). TGF-β seviyeleri pnömoni gelişimi için anlamlı bulunmadı.

SONUÇ
Yüksek kontrlateral akciğer dozunun (MLD, V20, V30) radyasyon pnömonisi gelişiminde risk faktörü olabileceği gösterilmiştir. TGF-β seviyeleri radyoterapi sonrası erken dönemde pnömoni riskini göstermede faydalı olmamıştır. Keywords : Doz volüm histogramı; radyasyon pnömonisi; MLD, V20, V20; TGF-&beta