TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2001 , Vol 16 , Num 1
ÖMER GÖRGÜN, REJUN KEBUDİ, İNCİ AYAN
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediyatrik Onkoloji Bilim Dalı

Summary

Bulantı ve kusma kemoterapiye bağlı en sık görülen yan etkilerdir. Çok emetojenik kürlerde konvansiyonel antiemetiklerin yeterince etkinlik sağlamamaları yanında belirgin yan etkileri vardır. Bu çalışmada bir 5HT3 reseptör antagonisti olan tropisetronun solid tümörlü çocuklarda emezis kontrolündeki etkinliği araştırıldı. Tropisetron, yaşları 6 ay-18 yaş (medyan 10 yaş) arasında, 23'ü kız 27'si erkek yeni tanı almış, önceden kemoterapi verilmemiş 50 maligniteli hastada toplam 239 kemoterapi uygulamasında verildi. Vücut ağırlığı 10 kg'dan az olan çocuklara 0.2 mg/kg/gün, 10 kg üzerindekilere 5 mg/m2gün (maksimum 5 mg) dozunda, kemoterapiden 30 dk önce i.v., daha sonra 24 saat aralıklarla aynı dozlarda kemoterapi süresince uygulandı. Etkinlik günlük kusma, kuru öğürtü sayısı ve bulantının şiddeti kaydedilerek değerlendirildi. Kemoterapinin (KT) ilk 24 saatinde, sisplatin içeren 49 kürün %67'sinde iyi bir emezis kontrolü (<3 emetik atak), %86'sında ise iyi bir bulantı kontrolü (yok, hafif) elde edildi. Bu değerler sisplatin içermeyen 190 kürde sırasıyla %72 ve %84 olarak bulundu. Tüm kürler için ise %70'inde iyi bir emezis kontrolü, %84'ünde ise iyi bir bulantı kontrolü elde edildi. En kötü gün kusma ve bulantı için ise bu değerler sırasıyla %63 ve %76 bulundu. Hastaların 21/239'unda (%9) tedaviyi kesmeyi gerektirmeyen yan etkiler saptandı. Tropisetronun solid tümörlü pediyatrik hastalarda iyi tolere edilen, güvenli ve etkin bir antiemetik olduğu sonucuna varıldı.