TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2004 , Vol 19 , Num 3
OUTCOME OF LOCALLY ADVANCED AND METASTATIC NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS - MARMARA UNIVERSITY EXPERIENCE
Dr. P. Fulden YUMUK1, Dr. M. Salih İYİKESİCİ1, Dr. Mahmut GÜMÜŞ1, Dr. Mehmet ALİUSTAOĞLU1, Dr. Faysal DANE1, Dr. Gül BAŞARAN1, Dr. Meltem EKENEL1, Dr. Ufuk ABACIOĞLU2, Dr. N. Serdar TURHAL1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi ABD, İstanbul

Summary

Nisan 1997 ile Şubat 2004 tarihleri arasında onkoloji kliniğimizde tedavi alan 175 KHDAK tanılı hasta retrospektif incelendi. Tüm hastaların performans durumu (PD)≤2'ydi. İlk seçim tedavi olarak 138 hasta cisplatin içeren bir kombinasyon rejimini radyolojik yanıta bağlı olarak 3-6 kür aldı. Torasik radyoterapi evre IIIB hastalarında ilk seçim kemoterapi sonrasında ve semptomatik evre IV hastalarda palyatif amaçla yapıldı. Uygun olan evre IIIA hastalar (%8.6) opere edildi. Medyan yaş 60 ve 132 hasta erkekti. PD %77.5 hastada 0'dı. Sırasıyla 16/39/120 hastanın evreleri IIIA/IIIB/IV'dü. Kırksekiz hastaya lokal radyoterapi yapıldı. Ortanca 11 aylık (1-63 ay) izlemde medyan genel sağkalım (GS) süresi 13±1ay, 1-yıllık GS oranı %51 iken medyan progresyona kadar geçen süre 3ay, 1-yıllık progresyonsuz sağkalım oranı %16'ydı. Kadınların, iyi PD olanların, cerrahi ve primer radyoterapi yapılabilecek hastaların daha uzun GS'ı olduğu görüldü (sırasıyla, p=0.005, p=0.0001, p=0.044 ve p=0.0002). Aynı değişkenler bağımsız prognostik faktörler olarak belirlendi. Kliniğimizin sonuçları dünya literatürü ile uyumludur.