TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
TESTİSİN SAF VE KOMBİNE ENDODERMAL SİNUS (YOLK SAC) TÜMÖRLERİ (25 SAF VE 45 KOMBİNE VAKA ÜZERİNDE HİSTOPATOLOJİK ÇALIŞMA)
V UYSAL, F GÖZE, N BÜYÜKBABANİ
İstanbul Üniv. Tıp Fak. Patoloji AD Çalışmamız 25'i saf ve 45'i kombine olan testisin 70 endodermal sinüs tümörü (EST) vakasını kapsamaktadır. Ortalama yaşın saf şekilde 6, kombine şekilde 31 olduğu belirlenmektedir. Saf şekildeki 25 vakanın 21'i 4 ve daha küçük yaştaki çocuklarda görülmektedir. En küçük yaş saf şekilde 10 ay, kombine şekilde 15, en büyük yaş ise sırasıyle 35 ve 65 olarak belirlenmektedir. Saf EST saf germ hücre tümörlerinin % 3.9'unu oluşturmakta, kombine germ hücreli tümörlerin % 22.2'sinde EST'ü komponentine rastlanmaktadır. Makroskopik olarak, saf EST vakalarının % 60'ında, kombine şekillerin ise % 24'ünde tümör 5 cm.den küçüktür. Saf EST vakalarında mikrokistik, miksomatöz, papiller, solid, alveolar-glandüler yapılar ve perivasküler oluşumlar (Schiller-Duval sicimleri) ve poliveziküler yapılar ile tipik bir görünüm vardır. Kombine şekilde EST'ü komponenti değişik genişlikte görülmekte, vakaların 11'inde embriyonal karsinom 11'inde seminom, 7'sinde koriyokarsinom, 1'inde embriyonal poliembriyoma, 36'sında matür ve 3'unda immatür teratom komponentleri bulunmaktadır. Kombine vakalarda, prognoz açısından önemli olan EST, embriyonal karsinom ve koriyokarsinom komponentini belirlemek için tümörden çok sayıda kesitler alınarak, dikkatli şekilde incelenmesinin önemini vurgulamak isteriz. Keywords :