TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2006 , Vol 21 , Num 2
Kronik radyasyon proktiti tedavisinde hiperbarik oksijenizasyon; dört yıllık deneyimin retrospektif analizi
Şefika KÖRPINAR, 1 Maide ÇİMŞİT, 1 Rıdvan AVUL,2 Yavuz DİZDAR,3 Fulya YAMAN AĞAOĞLU,3 Esra KAYTAN SAĞLAM,3 Binnur PINARBAŞI4
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
2SSK Okmeydanı Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Anabilim Dalı, İstanbul
AMAÇ
Malign tümörlerin tedavisinde önemli bir yeri olan radyoterapi, aylar/yıllar içinde ortaya çıkan, yol açtığı ciddi yapısal ve fonksiyonel bozukluklar nedeniyle yıkıcı bir seyir izleyebilen, tedavisi güç geç dönem komplikasyonlarına neden olabilir. Radyasyon proktiti pelvik radyoterapi sonrası gelişebilecek komplikasyonlardan biridir. Bu çalışmada konvansiyonel tedavi yöntemlerine dirençli kronik radyasyon proktitli hastalarda hiperbarik oksijen tedavisi (HBO) ile elde edilen sonuçlar bildirilmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Standart medikal tedavi yöntemlerine dirençli kronik radyasyon proktiti tanısıyla Kasım 2001-Aralık 2005 tarihleri arasında merkezimize refere edilen 29 hastanın (16 kadın, 13 erkek; ort. yaş 65; dağılım 45-78) tıbbi kayıtları incelendi, kohort karakteristikleri, kanser dışı sistemik hastalık, tütün ve alkol kullanımı, tanı, önceki tedavi metodları ve HBO ile elde edilen sonuçlar saptandı.

BULGULAR
Çalışmamızda planlanan tedavi süresini tamamlayan 18 hastanın %88'inde tedaviye tam ya da parsiyel yanıt alındı. Belirgin iyileşme özellikle kanama, ağrı ve diyare nedeniyle başvuran hastalarda görüldü. Ancak tenezm, inkontinans gibi yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen fonksiyonel bozukluklarda da anlamlı düzeyde gerileme kaydedildi.

SONUÇ
Randomize, kontrollü, çok merkezli yayınlar bulunmamakla birlikte bu retrospektif çalışmanın ve literatürdeki diğer yayınların da işaret ettiği gibi, HBO, kronik radyasyon proktitinde güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olarak dikkat çekmektedir. Keywords : Hiperbarik oksijen, tedavi; radyasyon hasarı; proktit; rektal kanama; hiperbarik oksijenizasyon