TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 1 - 2
CA 15-3'ÜN TÜMÖR MARKER OLARAK MEME KANSERLERİNDE DEĞERİ
E TOPUZ, Ö GÜZEL, GÖKHAN TÖRE, O ALDEMİR, NİJAD BİLGE, MÜNİR KINAY, HALUK ONAT, AHMET NAFİZ KARADENİZ, K DİNÇOL, M ALTUN
İstanbul Üniv. Onk. Ens. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji polikliniğine başvuran 87 meme kanserli ve 3 selim meme kistli olguda tomur marker CA15-3 değerlerine bakıldı. Kontrol grubu, 32 sağlıklı kişiden seçildi. Sağlıklı kişilerle hastalıksız meme grubu, metastazlı gruplarla CA15-3 değerleri açısından karşılaştırıldı. Çalışmamız sonuçlarına göre normal sağlıklı kişilerle (n = 32) meme karsinomlu olguların (n = 87) serum CA15-3 düzeyleri arasındaki fark ileri derecede anlamlıdır (P=0,001). Meme karsinomlu hasta grubu içerisinde hastalıksız grup (n = 18) ile metastazları bulunan grup (n = 50) arasında CA15-3 değerleri ileri derecede anlamlıdır (P=0,001), Hastalıksız ve lokal rezidivli meme karsinomlu vakalarının oluşturduğu grup (n = 33) ile kontrol grubu (n = 32) serum CA15-3 düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. (0,9 p 0,5) Bizce bu çalışma olgu sayısının az olmasına rağmen CA15-3'ün erken evrelerde olmasa bile metastatik meme karsinomlarında parametre olarak değer kazandığını göstermiştir. Keywords :