TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 1 - 2
EVRE I-II SAF TESTİKÜLER SEMİNOMDA TEDAVİ ANALİZİ VE KARŞIT GÖRÜŞLER
S OKKAN
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında 1978-1986 yılları arasında tedavi edilmiş 58 evre I-II saf testiküler seminom olgusunda elde edilen sonuçlar bildirilmiştir. Tedavi Co60 ya da linear hızlandırıcı ile yapılmış olup iliak ve paraaortik bölgeye 4 haftada 3600-4000 cGy verilmiştir. Evre II A olan olguların %65'inde (11/17), II B olanların % 58'inde (7/12) koruyucu olarak mediasten ve sol supraklavikuler bölge ışınlanmıştır. Tüm olgularda 2 ve 5 yıllık yaşam oranları % 84 ve % 82 olarak bulunmuştur. Bu oranlar evre I olgularda % 96 ve % 92, evre II olgularda % 72'dir. Evre II olgularda palpabl abdominal kitle olduğu zaman prognoz kötüleşmekte olup 5 yıllık yaşam oranı evre II A da % 88, II B de % 50 bulunmuştur. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (P<0.05). Evre II olgularda koruyucu mediastinal ışınlamanın belirgin bir değeri olmadığı görülmüştür. Her ne kadar yinelenme oranı yalnız paraaortik ve pelvik ışınlama yapılan olgularda daha fazla bulunmuşsa da (% 18'e karşı % 6) aradaki fark istatiksel olarak anlamlı değildir. Elde edilen bulguların ışığı altında evre I-II saf testiküler seminomda karşıt görüşler incelenmiştir. Keywords :