TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
LİMBUS, KORNEA VE BULBER KONJUNKTİVANIN EPİTELİAL KARSİNOMA VE İN-SİTU KARSİNOMALARINDA KOMBİNE TEDAVİ VE RADYOTERAPİ SONUÇLARI
AHMET NAFİZ KARADENİZ, OSMAN ALDEMİR, MAKTAV DİNÇER, NİJAD BİLGE
İst. Üniv. Onkolojisi Enstitüsü Bu çalışmada gözün limbus, kornea ve bulber konjunktivasından orijin almış otuzbir epitelial karsinoma, onbir in-situ karsinoma olgusu retrospektif olarak incelendi, tedavi ve klinik takibi tamamlanan otuzbir olguda tedavi sonuçları bildirildi. İncelenen hastalara İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü,Radyasyon Onkolojisi Bilim dalında 1975-1985 yılları arasında radyoterapi uygulandı. Tedavi sonucu bildirilen hastaların onu (% 32'si) yalnız radyoterapi ile, yirmibiri kombine tedavi yöntemi (Operasyon ve postoperatif radyoterapi) ile tedavi edildi. Tedavi sonucu bildirilen otuzbir hastanın %87'sinde lokal kontrol sağlandı. Yalnız dört olguda (% 13) tümör nüksü gelişti. Bu hastalarda nüksler iki, oniki, altmış dört ve yetmişbirinci aylarda ortaya çıktı. Nüks eden olgular yeniden cerrahi operasyon veya eksternal radyoterapi ile tedavi edildi. Tüm grupta yalnız bir olgu (% 3) tümör nüksüne bağlı eks oldu. Hastaların % 65'inde üç yıldan fazla klinik takip yapılabildi. Çalışmamızda uyguladığımız radyoterapi teknik ve ışın dozları tartışıldı ve literatürde elde edilen tedavi sonuçları bildirildi. Keywords :