TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 1 - 2
NAZOFARENKS, OROFARENKS, AĞIZ BOŞLUĞU VE DİĞER BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNİN SIYIRMA YÖNTEMİYLE SİTOLOJİK TANISI
AHMET NAFİZ KARADENİZ, GÜLÇİN ERSEVEN, CANAN ALATLI, AYLA ÖZVEREN, SEMRA DÖLEK, VAKUR OLGAÇ
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Bu çalışmamızda nazofarenks, hipofarenks,tonsiller bölge, damak, dil ve ağız mukozasında yerleşim gösteren tümörlere sıyırma yöntemiyle sitolojik olarak tanı konulup konulamayacağını araştırmayı amaçladık. Daha önceden biopsi ile tanısı konmuş 18 hastadan sıyırma yöntemi ile materyal alınarak hazırlanan yayma preparatlar ışık mikroskobunda incelendi. 18 hastadan 13'ü erkek, 5'i kadındı. Ortalama yaş 59 idi; en genç hastamız 51, en yaşlı hastamız 84 yaşında idi. Olgularımızda tümörlerin 6'sı nazofarenks, 4'ü tonsilla, 3'ü yanak mukozası, 1'i dil kökü, 1'i yumuşak damak, 1'i hipofarenks, 1'i maksiller sinüs ,1'i de larenjektomili bir hastanın stoma bölgesinde yer alıyordu. 18 hastaya ait sitolojik preparatlar incelendiğinde, bunlardan 10'una kesin habis tümör tanısı kondu, 6'sında kuşkulu hücreler görüldü, 2'sinde ise tümöre ait hücre bulunmadı. Tümör tanısı alan olgulardan 7'si epidermoid karsinom, 2'si indiferansiye karsinom, 1'i ise non-keratinize karsinom idi. Sonuç olarak bu bölgelerde yer alan özellikle üzeri ülserleşmiş mukoza tümörlerine tanı koyarken, biopsi yapmadan önce sitolojik incelemenin yararlı olacağı, kesin tanı konabilirse biopsiye gerek kalmayacağı kanısına varıldı. Keywords :