TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 1
AKCİĞER KANSERİNDE PALYATİF RADYOTERAPİ, İLERLEMİŞ İNTRATORASİK HASTALIKTA VE METASTAZLARDA RADYOTERAPİNİN YERİ
SEDAT KOCA, SAİT OKKAN, REHA UZEL
Cerrahpaşa Tıp Fak. Radyoterapi BD Bu çalışmada 1978-1982 yılları arasında metastatik ya da ilerlemiş intratorasik hastalık nedeni ile palyatif radyoterapi uygulanan akciğer kanseri olgularda elde edilen sonuçlar bildirilmektedir. 264 olguda metastatik hastalık nedeni ile palyatif radyoterapi uygulanmıştır. Kemik metastazlarında % 79 oranında ağrı palyasyonu sağlanmıştır. Beyin metastazlı olguların ise % 86'smda nörolojik bulgu ve semptomlarda düzelme görülmüştür. İlerlemiş intratorasik hastalığı olan 45 olgunun % 93'ünde hemoptizi, % 73'ünde öksürük ve % 76'sında nefes darlığında semptomatik düzelme elde edilmiştir. Bu çalışma ilerlemiş akciğer kanserli olgularda gerek metastatik lezyonlarda gerekse primer tümörün oluşturduğu semptomlarda düzelme sağlanması ve yaşam kalitesinin düzelmesi açısından radyoterapinin kullanılması gereken önemli bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. Keywords :