TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 1 - 2
METASTATİK NÖROHİPOFİZ KANSERLERİ VE DİABETES İNSİPİTUS (ÜÇ OLGUNUN ANALİZİ)
MEHMET DANACI, NECDET ÜSKENT, HAYATİ TOR, OĞUZ GÜLECEK
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği Diabetus insipitus,metastatik meme ve bronş kanserlerinin nadir görülen bir komplikasyonudur. Hipotalamik-nörohipofiz aksın travma, neoplazma ve granülomatöz hastalıkları gibi çeşitli hasarlarında da gelişebilmektedir. Hipofiz bezine çeşitli tümörler metastaz yapabilmektedir. Metastazlar genellikle posterior hipofizde gelişmekte ve en sık meme, akciğer karsinomalarında görülmektedir. Bu çalışmada diabetus insidipus'lu iki meme karsinomalı ve bir habis mezoteliomalı hastada klinik bulgular, biokimyasal ve radyolojik tetkik sonuçlan sunulmuş, literatür yayınları yeniden gözden geçirilmiştir. Keywords :