TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1992 , Vol 7 , Num 1 - 4
YÜKSEK RİSKLİ EVRE I VE EVRE II SEMİNOM DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNDE KEMOTERAPİ
HALUK ONAT, EMİN DARENDELİLER, NURCAN ERTÜRK, MÜNİR KIRAY, NAKİYE ÖZTÜRK, NİJAD BİLGE, HALUK ANDER, FAUK AYKAN
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji BD Unilateral yüksek orşiektomi sonrası histolojik, radyolojik ve tümör belirleyicileri (HCG ve AFP) incelemelerine göre yüksek riskli oldukları kabul edilen 10 evre I ve 12 evre II seminom dışı testis tümör olgusuna kemoterapi uygulandı. Evre I olgulardan 6 tanesinde tümör belirleyicileri (HCG ve/veya AFP) yüksek olmasından, 1 tanesinde hem AFP yüksek hem de spermatik kordon tutulumu olmasından, 3 tanesinde ise vasküler invazyon bulunmasından kemoterapi uygulanmıştır. Bu olgularda hastalık yaygınlık derecelerine göre PEB veya POMB/ACE kemoterapi kombinasyonları medyan 4 kür uygulanmıştır. Olguların yaş ortalaması 25.7 olup tüm olgular medyan 20 aydır (3+ ile 54+ ay) sıkı takip altındadır. Evre I olgulardan hiçbirinde henüz yineleme saptanmamıştır ve 2 yıllık hastalıksız sağkalım (HSK) % 100'dür. Evre II olgularda kemoterapi ile 9 olguda tam cevap sağlandı, 2 olguda kemoterapi ile iyi cevap alınmasına rağmen kalan artık kitleler cerrahi olarak çıkartıldı ve tam cevap sağlandı, sadece 1 olguda kemoterapi altındayken hastalık progrese oldu. Evre II olgularda 2 yıllık HSK % 87.5'dur. Seminom dışı testis tümörlerinde unilateral yüksek orşiektomi sonrası Evre I yüksek risk faktörleri mevcut olgularda kısa süreli kemoterapi ile yineleme olasılığı tamamen yok edilebilir. Evre II olgularda bugün kemoterapi sonrası kalan kitlenin cerrahi olarak çıkartılması en uygun primer tedavi modeli olarak kabul edilmektedir. Keywords :