TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 2
T1 GLOTTİK LARENKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SONUÇLARI
İBRAHİM EGEHAN, MELTEM SERİN, MELAHAT GARİPAĞAOĞLU, AHMET ÇAKMAK
Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi AD A.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi ABD'da 1980 ile 1989 yılları arasında T1 glottik larenks kanseri tanısı ile tedavi edilen 69 olgu değerlendirilmiştir. Tüm olgulara küratif amaçla primer radyoterapi uygulanmış, cerrahi girişim ise radyoterapi başarısızlıklarına saklanmıştır. Takip sürecinde 7 olguda yerel başarısızlık saptanmış ve 2'sinde total larenjektomi ile kontrol sağlanmıştır. 2 olguda ise yalnız bölgesel nüks saptanmış. Primer radyoterapi ile yerel kontrol oranı % 90, yerel-bölgesel kontrol oranı % 87 olarak bulunmuştur.Tedavi başarısızlıklarında kurtarma cerrahisi ile yerel-bölgesel kontrol oranı % 93 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada tedavi alan büyüklüğü, radyasyon dozu, lezyonun vokal korddaki yerleşim yeri ve yaygınlığı, anterior komissür tutulumu gibi faktörlerin yerel kontrole etkisi araştırılmış ve ikinci primer tümör oluşumu tartışılmıştır. Keywords :