TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDE SPİNAL KORD BASILARI
GÜLNUR TOKUÇ, NİJAD BİLGE, REJİN KEBUDİ, İNCİ AYAN, EMİN DARENDELİLER
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocukluk çağı kanserlerinde epidural spinal kord kompresyonu insidansı % 3 civarındadır. Teşhiste gecikme, morbidite ile sonuçlanabileceğinden erken tanı önemlidir. Bu retrospektif çalışmada, İÜOE pediyatrik onkoloji ve radyasyon onkolojisi bölümlerine Eylül 1989-Aralık 1993 tarihleri arasında başvurmuş 339 çocukluk çağı kanseri olgusundan epidural kord kompresyonu ile gelen 12 hasta (8 erkek, 4 kız) incelenmiştir, medyan yaş 4'tür (1 ay-14 yaş). 10/12 (% 83) olguda motor güçsüzlük, 9/12 (% 75) olguda sfinkter bozukluğu, 7/12'sinde (% 58) sırt ağrısı, 3/12'sinde (% 25) his kusuru, 2/12'sinde (%17) ekstremite ağrısı bulunmaktadır. Semptomların başlamasından tanıya kadar geçen medyan süre 1 aydır (1 gün-6 ay). Olgulardan 5'inin tanısı sarkom (1 rabdomyosarkom, 2 Ewing sarkomu, 2 osteosarkom) 2'sinin non-Hodgkin malign lenfoma, (NHML) 2'sinin nöroblastom, birinin Wilms tümörü, birinin retinoblastom, birinin yolk-sac tümördür. İki hasta acil cerrahi dekompresyon ve laminektomi, 4 hasta radyoterapi, 5 hasta cerrahi ve radyoterapi, 1 hasta sadece kemoterapi ile tedavi edilmiştir. Olgulardan 6'sının oldukça geç başvurmuş olmalarına karşın 8 hastada nörolojik bozukluklarda düzelme olmuştur. Morbiditeyi önlemek için kord kompresyonunun erken tanı ve acil tedavisi gereklidir. Ancak çocuklarda teşhis gecikmiş bile olsa tedavi uygulandığında yüz güldürücü sonuçlar alınabilir. Keywords :