TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
YÜKSEK DOZ MEDROKSİPROGESTERON ASETAT'IN RADYASYONA KARŞI MİYELOPROTEKTİF ETKİSİNİN DENEY HAYVANLARINDA, DALAKTA KOLONİ OLUŞTURARAK (COLONY FORMİNG UNİTS-SPLEEN, CFU-S) DEĞERLENDİRİLMESİ
CENGİZ KURTMAN, BİNNAZ ÇELEBİOĞLU, AHMET ÇAKMAK, MELTEM NALÇA, HAMDİ AKAN, HÜSEYİN BORA, MELTEM SERİN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD Bu çalışma, radyasyonun kemik iliği hücrelerinde oluşturduğu olumsuz etkinin azaltılmasını kapsamaktadır. Günlük ciltaltı 8 mg/kg medroksiprogesteron asetat (MPA) verilen fare grubu ile plasebo etki için serum fizyolojik verilen fare grubu Co-60 ile 800 cGy tüm vücut ön-arka ışınlandıktan sonra femurlardan yıkama ile alınan kemik iliği solüsyonu alıcı fare gruplarına IV olarak nakledilmiştir. Nakilden 10 gün sonra dalakta oluşan koloniler (Colony Forming Units-Spleen, CFU-S) değerlendirilerek gruplar arasında fark aranmıştır. İstatistik analiz sonucunda, MPA alan deney grubunun almayana göre anlamlı (P<0.01) şekilde daha çok sayıda CFU-S oluşturduğu saptanmıştır. Keywords : Medroksiprogesteron asetat, radyoterapi