TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
11 EVRE I SEMİNOM VAKASINDA ORŞİEKTOMİ SONRASI TEDAVİSİZ İZLEM SONUÇLARI
ŞABAN ÇAKIR, MEHMET YALÇINER, ADNAN YÖNEY, MUSTAFA ÜNSAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD, Samsun Bu çalışmada, 1983 ile 1987 yılları arasında SSK Okmeydanı Hastanesi Onkoloji Kliniği'ne başvuran ve başvuruda gecikme veya tedaviyi reddetme gibi nedenlerle orşiektomi sonrası herhangi bir tedavi uygulanmayıp izlenen 11 Evre 1 seminom olgusu incelenmiştir. Hastaların çoğunluğu 20-29 ve 30-39 yaş gruplarında toplanmış olup medyan yaş 30'dur. İzlendikleri süre içinde hastaların yüzde 45'inde yineleme ortaya çıkmıştır. Yinelemelerin yüzde 60'ı intraabdominal, yüzde 40'ı ise uzak organlarda yerleşmiştir. İki yıllık yineleme riski 27.2, üç yıllık yineleme riski yüzde 36'dır. Beş yıllık hastalıksız yaşam oranı ise yüzde 64 olarak hesaplanmıştır. İki hastada tedaviden sonra ikinci kez yineleme görülmesine karşın hastaların hepsi remisyondadır. Tedavisiz izleme yönteminin adjuvan ışınlamaya seçenek bir yaklaşım olmasına karşın, standart bir tedavi yöntemi olarak kabul edilebilmesi için daha uzun süreli araştırmaların gerekli olduğu kanısına varılmıştır. Keywords :