TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 2
1973 - 7903 SENELERİ ARASINDAKİ TÜKÜRÜK BEZİ TÜMÖRLÜ OLGULARIMIZ 83 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
EMİN DARENDELİLER, OSMAN ALDEMİR, A KİZİR, GÖKHAN TÖRE, MÜNİR KINAY, NİJAD BİLGE
İstanbul Tıp Fak. Radyoterapi BD Bu restrospektif çalışma 1973 ile 1983 seneleri arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalma başvurmuş 83 olguyu içermektedir.Olguların64'üne radyoterapi endikasyonu konulmuş ancak sosyal ve ekonomik nedenle 55'inde radyoterapi tamamlanabilmiştir. Bu nedenle tüm olgular yaş, cinsiyet, tümör lokalizasyonu ve başvurudaki diğer özellikler yönünden; radyoterapisi tamamlanan olgular ise tedavi sonuçları yönünden değerlendirilmiştir. Radyoterapi endikasyonu konulan olguların 35'i postoperatif radyoterapi amacıyla, 20'si ise uygulanan cerrahi sonrası oluşan yerel, yinelemeler nedeniyle bilim dalımıza başvurmuşlardır. Postoperatif radyoterapi uygulanan olguların 5 senelik sağkalımı % 31.3, cerrahi sonrası yerel yineleme ile başvurup radyoterapi uygulanan olguların 5 senelik sağkalımı ise % 19.9 bulunmuştur. Postoperatif radyoterapi uygulanan olgulardan yerel yineleme oranı % 2.8 bulunmuştur. Tükürük bezi tümörlerinin tedavisinde birincil tedavi yöntemi cerrahi olmakla beraber yineleme oranını azaltabilmek için postoperatif radyoterapinin etkinliğini ve gerekliliğini belirtmek istiyoruz. Keywords :