TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN BİR AKUT MİYELOMONOSİTER LÖSEMİ VAKASI
AHMET ÖZET, FİKRET ARPACI, KÜRŞAD KAPTAN, ŞEFİK GÜRAN, ÖNDER BERK
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Onkoloji BD Elli iki yaşındaki küçük hücreli akciğer kanserli bir hastada ifosfamid + etoposit + sisplatin içeren kemoterapiden ve radyoterapiden sonra refrakten anemi gelişmesi üzerinde tedaviye devam edilemedi. Refrakter anemiden iki ay sonra da akut miyelomonositer lösemi gelişen vaka, lösemi indüksiyon tedavisinin 5'inci gününde intrakraniyal kanama nedeniyle kaybedildi. Keywords : Küçük hücreli akciğer kanseri, akut nonlenfositik lösemi, kemoterapi, radyoterapi