TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNDE KEMOTERAPİ SONRASI KAYBOLMAYAN KİTLELERİN CERRAHİ SONUÇLARI
SEVİL E İNANÇ, HALUK ONAT, EMİN DARENDELİLER, MURAT TUNÇ, TARIK ESEN, FARUK ÖZCAN, HALUK ANDER, SEDAT TELLALOĞLU, NİJAD BİLGE
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji BD, İstanbul 1987-1994 yılları arasında metastatik kitle ile başvurmuş ve tedavi sonrası cevabı değerlendirilmiş 36 seminom-dışı testis tümörlü hasta retrospektif olarak incelendi. Histoloji 13 hastada embriyonal karsinom, 11'inde teratokarsinom, 9'unda kombine germ hücreli tümör, 2'sinde mikst seminom ve embriyonal karsinom ve birinde endodermal sinüs tümörü idi. Dördü evre IIa, 8'i evre IIb, 18'i evre IIc ve 6'sı evre IV olan hastalarda toplam 33 paraaortik, 4 iliak, 1 mediasten ve 1 akciğer kitlesi 4 kür kemoterapi sonrası cevap açısından değerlendirildi. Dokuz hastada tam cevap (TC), 27 hastada kısmi cevap (KC) oluştu. KC elde edilen hastalardan ikisinde kalan kitle 2 cm'den küçük olduğundan cerrahi yapılmadı. İki hasta sosyoekonomik sorunları nedeniyle, bir hasta ise red ettiği için ameliyat olamadı. KC ile elde edilen hastaların birinde kalan kitlenin cerrahi rezeksiyonu radyolojik olarak mümkün bulunmadı ve sadece biyopsi alındı. Biyopside canlı germ hücreli tümör (CGHT) saptandı. Kalan kitlesi histolojik açıdan değerlendirilebilen 22 hastanın (21 rezeksiyon, 1 biyopsi) onbirinde patolojik incelemede olgun teratom (%50), ikisinde immatür teratom (%9.1), beşinde nekroz ve fibrozis (%22.7), üçünde CGHT (%18.2) saptandı. Kemoterapi sonrası kalan kitlelerin rezeksiyonu tedaviye cevabın ve bununla ilişkili olarak prognozun belirlenmesi, teratom ve canlı tümör saptananlarda tedavinin tamamlanması açısından önem taşımaktadır. Keywords :