TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
ÇOCUKLARDA, KEMOTERAPİYE BAĞLI KUSMA ATAKLARINDA, ONDANSETRON VE METOCLOPRAMİDE + DİPHENHYDRAMİNE'İN ETKİ VE YAN ETKİLER YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
ŞAKİR TANINDI, VEDAT KÖSEOĞLU, A EMİN KÜREKÇİ, RIDVAN AKIN, OKAN ÖZCAN
GAT A Çocuk Sağ. ve Hast. AD Antineoplastik tedavi uygulanan kanser hastalarında kemoterapiye bağlı bulantı ve kusma hâlâ en önemli problemdir. Bulantı ve kusmanın engellenmesi için pek çok ilaç antiemetik olarak kullanılmıştır. Bunlardan ondansetron ve metoclopramide yakın zamanda en sık kullanılanlardır. Bu prospektif, randomize çalışmada, çocuklarda her iki ilacın etkinliği ve yan etkileri karşılaştırılmışlar. Çalışma 15 hastanın 64 antineoplastik ilaç uygulama küründe yapıldı. Her iki ilaç eşit sayıda tedavi küründe kullanıldı. Etki ve yan etkiler kullanılan antineoplastik ilaç esas alınarak değerlendirildi (cisplatin ve noncisplatin grupları). Ondansetron uygulanan 32 tedavi kürünün 26'smda (%81.25), metoclopramide + diphenhydramine uygulanan 32 tedavi kürünün 18'inde kusmadan korunma sağlandı (P<0.05). Bunun yanında ondansetron grubunda 3 (%9.8), metoclopramide + diphenhydramine grubunda ise 9 (%28.1) tedavi küründe yan etki saptandı (P>0.05). Sonuçta, ondansetron'un çocukluk çağı malignitelerinin tedavisi sırasında ortaya çıkan bulantı ve kusma ataklarının engellenmesinde etkin ve güvenilir olduğu metoclopramide üstün olduğu kanaatine varıldı. Keywords : Çocukluk, kemoterapiye ilişkin, bulantı, kusma, ondansetron, metoclopramide