TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
SİNOVYAL SARKOMDA HÜCRESEL DNA İÇERİĞİNİN FLOW SİTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ KLİNİKOPATOLOJİK KORELASYON
SERGÜLEN DERVİŞOĞLU, SİBEL ERDAMAR, ALTAN YALÇINER, MURAT HIZ, GÜNAY GİRİŞKEN
İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD. Histogenezi tartışmalı tümörler içinde yer alan sinovyal sarkom, önceden kestirilemeyen davranış biçimi ile de özellik taşımaktadır. Son on yıl içinde çeşitli tümörlerde prognostik önemi açısından araştırılan flow simetrik DNA analizleri yumuşak doku tümörlerinde de sınırlı ölçüde yapıla gelmiştir. Çalışmamızda, sinovyal sarkomlardaki DNA içerik ve proliferatif aktivitenin klinikopatolojik özelliklerle ilişkisini araştırmayı amaçladık. Anabilim Dalı'mızda tanı alan 22 adet sinovyal sarkom vakasında flow sitometrik analiz uygulanarak sonuçlar histopatolojik ve bazı klinik özelliklerle karşılaştırılmıştır. Vakaların 14'ü (%60.9) anaploid, 9'u (%39.1) diploid DNA içeriğine sahiptir. Anaploid tümörlerde ortalama S proliferasyon fazı fraksiyonu yüksek (% 12.23), diploid tümörlerde ise düşük (%5.61) olarak saptanmıştır (P<0.01). Mitoz sayısı yüksek olan vakalarda ortalama %S fazı fraksiyonu %11.29, düşük olanlarda ise %6.96'dır (P=0.05). Nükleer atipi anaploid tümörlerin %54'ünde ağır derecededir. Diploid tümörlerde ağır nükleer atipi mevcut olmayıp, atipi %56'sında orta, %44'ünde hafif derecedir. Yüksek sayıda olmasının iyi prognostik faktör olduğu bildirilen mast hücre sayısı anaploid tümörlerde %66 olguda düşük olarak gözlenmiştir. Hücresellik, histolojik subtip, sekonder değişiklikler tümörün anaploid ya da diploid oluşunu etkilememektedir. Bu, takipli vaka sayısı sınırlı preliminer çalışmada, sinovyal sarkomda DNA analiz sonuçları ile prognostik bazı ipuçları elde edilebileceği yönünde izlenim alınmıştır. Keywords : Sinovyal sarkom-dna analizi-flow sitometri