TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
PRİMER MİYELOFİBROZİSTE IFN-ALFA TEDAVİSİ
BERKSOY ŞAHİN, SEMRA PAYDAŞ, ERTUĞRUL SEYREK, GÜLFİLİZ GÖNLÜŞEN, İLHAN TUNCER
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji BD Primer miyelofibrozis (PMF), splenomegali, lökoeritroblastik kan tablosu, gözyaşı damlası şeklinde eritrositler en belirgin olmak üzere poikilositoz ve kemik iliğinde değişen derecelerde fibrozis ile karakterize miyeloproliferatif bir hastalıktır. Halen standart ve etkili bir tedavi yöntemi olmayan PMF'te interferon (IFN) tedavisi konusunda yapılan klinik çalışmalar nispeten küçük seriler halindedir. Haftada 3 gün 3x106U IFN-alfa uygulanan bu vakada klinik bulgular, periferik kan bulguları ve kemik iliği biyopsisi göz önüne alınarak PMF'de İFN'nin etkisi irdelendi. Keywords :