TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 1
GASTRİK LENFOMALARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
İDRİS YÜCEL, ŞABAN ÇAKIR, YEŞİM ELGİN, İBRAHİM EGEHAN, NİLGÜN ÖZBEK, NECATİ ÖZEN, BÜLENT KÜÇÜKPLAKÇI, BABÜR SOYLU
19 Mayıs Üniv. Tıp Fak. Med. Onkoloji AD, SAMSUN Ocak 93 Nisan 95 dönemi arasında O.M.Ü Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji bölümlerine 10 gastrik lenfomalı hasta başvurdu. Hastaların evrelemesi TNM sistemine göre yapıldı; 1 hasta Evre I, 2'si Evre II, 6'sı Evre III, 1 'i Evre IV'tü. Histoloji 4 hastada diffüz büyük hücreli, 1'inde diffüz küçük ve büyük hücreli, 2'sinde diffüz büyük hücreli immünoblastik tipti. Üç hastada tip tayini yapılamadı. Sekiz hastaya daha önce cerrahi yapılmıştı. Yedi hasta cerrahi sonrası adjuvan tedavi aldı; 3 hastaya kemoterapi, 4'üne de kemoterapi+radyoterapi uygulandı. Cerrahi rezeksiyon yapılan 1 hasta herhangi bir ek tedavi almadı. Bu hasta Evre I'di. Cerrahi yapılmayan 2 hastadan biri kemoterapi+radyoterapi, diğeri yalnızca kemoterapi aldı. Bütün hastalarda kemoterapi sonrası tam cevap elde edildi. Ortalama izlem 17.5 ay idi. Toplam hastalıksız sağkalım 7-31 aydı (ortalama 19 ay). Hiçbir hastada bugüne kadar yineleme gözlenmedi. Bizim çalışma grubumuzda vaka sayısının az, izlem süresinin de kısa olmasına rağmen hiçbir hastada yineleme görülmemesi gastrik lenfomalı hastalarda tedavi şansının iyi olduğunu göstermektedir .Bu amaçla gastrik lenfomalarda cerrahi, kemoterapi ve radyoterapinin birlikte kullanılması koşulunda sağkalım sürelerinin artacağını ve küratif olarak tedavi edilebileceğini düşünmekteyiz. Keywords :