TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 2
LOKAL İLERİ KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KONVANSİYONEL RADYOTERAPİ VE DEVAMLI HİPERFRAKSİYONE AKSELERE RADYOTERAPİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ETHEM N ORAL, EMİN DARENDELİLER, OSMAN ALDEMİR, NİJAD BİLGE, HATİCE BİLGE, RİAN DİŞÇİ, AHMET KİZİR, AHMET KARADENİZ
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD., İst 1991 Ocak ve Temmuz ayları arasında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde lokal ileri küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde prospektif bir çalışma planlanarak toplam 25 hasta randomize edilmiştir. On iki hasta konvansiyonel radyoterapi ile (60 Gy/30 fraksiyon/6 hafta), 13 hasta devamlı hiperfraksiyone akselere radyoterapi ile (54 Gy/36 fraksiyon/12 gün) tedavi edilmişlerdir. Radyolojik tam yanıt oranları konvansiyonel grupta %25, devamlı hipertraksiyone akselere radyoterapi grubunda ise %38'dir. Medyan sağkalım süreleri sırasıyla 16 ay ve 14 aydır. 1, 2 ve 3 yıllık sağkalım hızları konvansiyonel grupta ,%67, %25 ve %17 devamlı hipertraksiyone akselere radyoterapi grubunda ise %69, %39 ve %31'dir. 1, 2 ve 3 yıllık progresyonsuz sağkalım hızları ise sırasıyla %33, %17, %8 ve %39, %31 ve %23'tür. Elde edilen verilerle her iki grup arasında genel sağkalım, progresyonsuz sağkalım ve tam yanıt oranları açısından istatistiki bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Keywords :