TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 3
MEME KANSERİ HASTALARIN ORAL YOLLA VERİLEN GLUKOZA KARŞI İNSÜLİN VE C-PEPTİD YANITI
NİHAL TEKDEN, HAKKI KAHRAMAN, İDRİS YÜCEL, BAHATTİN ADAM, COŞKUN YILDIZ, FULYA TANYERİ
19 Mayıs Ü. Tıp Fak. İç Hast. ABD, Samsun Meme kanseri için risk oluşturduğu bilinen obesite, liften fakir beslenme gibi bazı faktörlerin ortak metabolik ve hormonal kesişme noktalarından biri insülindir. Meme kanserli hastalarda hiperinsülineminin olup olmadığını inceleyen çok az sayıda çalışma vardır. Ancak bu çalışmalarda glukoza karşı insülin ve C-peptid yanıtı araştırılmamıştır. Meme kanserli hastaların oral olarak verilen glukoza insülin ve C-peptid yanıtını belirlemek amacıyla bu çalışma planlandı. Çalışma grubu ortalama yaşı 50 (yaş aralığı 24- 70) olan 29 meme kanserli kadın hastadan, kontrol grubu ise yaş ve vücut kütle indeksi yönünden benzer özellikler taşıyan 29 sağlıklı ve gönüllü kadınlardan oluşturuldu. Her vakaya modifiye OGTT (oral glukoz tolerans testi) uygulandı. Normal diyeti takiben 12 saatlik açlığın sonunda glukoz, insülin ve C-peptid için kan alındıktan sonra 100 gr glukoz oral olarak verildi. Glukoz verildikten sonra 60. ve 120. dakikadaki serum glukoz, insülin ve C-peptid düzeyleri ölçüldü. Hasta grubu ile kontrol grubunun 0., 60. ve 120. dakikalardaki serum glukoz düzeyleri arasın- da fark bulunamadı (p>0.05). Aynı şekilde bu iki grubun 0. grubundaki insülin ve C-Peptid düzeyleri birbirinden farklı değildi (p>0.05). Hasta grubunun 60. dakikadaki ortalama insülin ve C-peptid düzeyi de kontrol grubuna göre daha yüksek olarak bulundu (p<0.05). 120. dakikadaki insülin ve G-peptid düzeyleri hasta grubunda daha yüksek bulunmuşsa da, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Sonuç olarak meme kanserli hastalarda, glukoz alımından sonra hiperinsülinemi meydana gelmektedir insülinin hücre büyümesi ve farklılaşması üzerine etkili olduğu göz önünde bulundurulursa, meme kanserli hastalarda saptadığımız hiperinsülineminin kanser gelişiminde rolü olabileceği düşünülebilir. Daha net sonuca ulaşılabilmesi için geniş serileri kapsayan araştırmalara ihtiyaç vardır. Keywords :