TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 4
İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİ VE RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ 43 KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERLİ VAKANIN DEĞERLENDİRMESİ
MUSTAFA ESASSOLAK, ARMAĞAN ARICAN, SERDAR ÖZKÖK, AYLA DURANSOY, ZEYNEP ÖZSARAN, AYFER HAYDAROĞLU
EÜTF Radyasyon Onkolojisi AD., İzmir Ocak 1990-Mayıs 1995 tarihleri arasında 70 yaş altında (ortalama 54.5), performans düzeyi (Karnofsky) 70 üzerindeki 43 sınırlı evre küçük hücreli akciğer kanserli vakaya cisplatin (100 mg/m2 1. gün) ve etoposid (70 mg/m2 1.2.3. günler) ile 3 kür kemoterapi ardından 2 Gy/gün fraksiyonlarla total 50 Gy radyoterapi uygulanmıştır. Radyoterapi sonrası vakaların 30'una (%69.8) en az 3 kür daha kemoterapi uygulanırken 13'üne (%30.2) performans düzeyi, hematolojik toksisite, hasta reddi nedeniyle ilave kemoterapi verilememiştir. Medyan sağkalım süresi 17 ay 1, 2, 3 yıllık sağkalım oranları ise sırasıyla , %76.6, %49.6, %18.6 olarak bulunmuştur. Sağkalımı etkileyebileceği düşünülen çok sayıda faktörden yalnızca kilo kaybının hastalıksız sağkalım üzerinde etkili olma eğilimi gösterdiği (p=0.070) total sağkalımı ise etkilemediği (p=0.585) belirlenmiştir. Hayatı tehdit edici IV .derece akut ve geç toksisite bulgusunun gözlenmediği bu çalışmanın sonuçlarının, benzer indüksiyon kemoterapisi ve radyoterapi uygulanan protokollerle uyumlu olduğu, ancak konkurrent kemoterapi ile elde edilen ilave sağkalım avantajını sağlamadığı düşünülmüştür. Keywords :