TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
KEMOTERAPİ UYGULANAN MİDE KANSERLİ OLGULARIN PROGNOZU TÜMÖR DİFERANSİYASYONUNUN ETKİSİ
ERKAN TOPUZ, KORAY DİNÇOL, FERHUNDE DİZDAROĞLU, HALUK ONAT, OSMAN ALDEMİR, GÖKHAN TÖRE, AHMET KİZİR, MÜNİR KINAY
.Ü.Onkoloji Enstitüsü 1980-1985 yılları arasında 59 ileri evre mide kanserli hasta tedavi edildi. Bu hastalara FAM kombine kemoterapisi (5 Fluorourasil-Adriamisin Mitomisin C) uygulandı. Tümör 48 olguda diferansiye, 11 olguda ise indiferansiye idi. Birinci grupdaki olgularda medyan yaşam süresi 9 ay bulunurken, indiferansiye olan ikinci grupdaki olgularda halen medyan yaşam süresine erişilmemesine rağmen 14 ayın üstündedir. İkinci grupdaki olgulardan 8 tanesi halen 10 ile 72 ay arasında takipdedir. Bulgularımız uyguladığımız kemoterapi rejiminin özellikle prognozu kötü olarak bilinen indiferansiye mide kanserli olgularda belirgin bir şekilde etkili olduğunu göstermektedir. Keywords :