TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 3
LOKAL İLERİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE GÜNLÜK DÜŞÜK DOZ CİSPLATİNLE BİRLİKTE AKSELERE KONKOMİTAN BOOST'LU RADYOTERAPİ ERKEN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
SÜREYYA SARIHAN, EMİN DARENDELİLER, AHMET KİZİR, NİNA TUNCEL, İSMAİL ÖZBAY, NURİ TENEKECİ, PINAR SAİP, ETHEM NEZİH ORAL, RİAN DİŞÇİ, AHMET KARADENİZ, NİJAD BİLGE
Uludağ Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi AD., Bursa 1994 Aralık ayında, İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü'nde lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda; konkomitan boostlu akselere radyoterapi ile birlikte radyo duyarlaştırıcı olarak sisplatinin kullanıldığı prospektif Faz II bir çalışma başlatılmıştır. Büyük saha haftada 5 gün ve boost sahası büyük saha ışınlamasından en az 6 saat sonra olmak üzere tedavinin başından itibaren haftada 2 gün ışınlanmıştır. Toplam 63 Gy, 5 haftada verilmiştir. Sisplatin, hergün büyük saha ışınlamasında 1 saat önce, 6/m2 olarak saatlik infüzyonla uygulanmıştır. 15 hastalık grup Ocak 1997'de değerlendirilmiştir. Tüm akut toksisite oranı %38'dır. Erken ve artmış cilt reaksiyonlarının sisplatinin radyoduyarlaştırıcı etkisine bağlı olduğu düşünülmektedir. Özefagus toksisitesi kabul edilebilir düzeyde olmuştur. Hiçbir hastada Grad 4 toksisite görülmemiştir. Sisplatine bağlı olarak %80 oranında bulantı-kusma görülmüş ancak antiemetiklerle tedavi edilebilmiştir. Radyolojik tam cevap oranı %40, medyan sağkalım 16 aydır. Bu kombine tedavi şemasının uygulanabilir olduğu, akut toksisitenin kabul edilebilir olduğu ve iyi bir tam cevap elde edildiği düşünülmektedir. Keywords :