TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 4
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLERİN İMMÜNOFENOTİPLEMESİNDE İMMÜNOFLORESAN VE İMMÜNENZİM TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
AYŞEN TİMURĞLU, DENİZ SARGIN, YÜCEL TANGÜN
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul Çalışmamızın amacı akut lenfoblastik lösemi vakalarında lösemik hücrelerin immünofenotiplemesinde kullanılan iki ayrı yöntemi (immünofloresan ve immünenzim) karşılaştırmaktır. İmmünofloresan tekniği için "flow-cytometry" cihazı (FACS), immünenzim yöntemi için ise "alkalen fosfataz-anti alkalen fosfataz (APAAP)" yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya 24 yeni teşhis edilmiş ALL vakası alınmıştır. CD3, CD7, CD10, CD22, HLA-DR monoklonal antikorları kullanılarak lösemik hücrelerin her iki teknik ile immünofenotiplemeleri yapılmıştır. FACS ile 6 vakaya T -ALL, 15 vakaya B-ALL, APAAP tekniği ile ise 6 vakaya T -ALL, 16 vakaya B-ALL, tanısı konuldu. T -ALL vakalarında APAAP tekniğinin sensitivite ve spesifitesi %100 olarak bulunmuştur. B-ALL vakalarında ise sensitivite %100, spesifitesi %89 olarak tespit edilmiştir. FACS ile CD22'nin (-), APAAP ile (+) olduğu vakada sitoplazmik antijenleri gösterebilmek için FACS cihazı kullanılırken özel işlem gerekmesi, APAAP yönteminde ise özel işleme gerek olmadan boyanabilmesi nedeniyle spesifitenin düşük olduğuna karar verildi. Sonuç olarak bu çalışmamızda; akut lösemilerde, rutin immünolojik incelemeler için yeterli monoklonal antikor panelinin sağlanması durumunda cihaz gerektirmeden APAAP tekniğini kullanarak maliyeti daha düşük olacak şekilde immünofenotipleme yapılabileceği kanısına vardık. Keywords :