TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 2
LOKAL İLERİ BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE SİSPLATİN VE 5- FLUOROURASİL İLE EŞ ZAMANLI RADYOKEMOTERAPİ
SERDAR ÖZKÖK, MUSTAFA ESASSOLAK, NECLA DEMİRBAĞ, SERRA ARUN, İLKER KARADOĞAN, ZEYNEP ÖZSARAN, AYFER HAYDAROĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir Mart 1995-Ekim 1997 tarihleri arasında, yaş ortalaması 51.5, 4'ü (%12.1) Evre III, 29'u (%87 .9) Evre IV, 9'u (%27 .3) larenks, 12'si (%36.3) hipofarenks 6'sı (%18.2) orofarenks 4'ü (%12.1) oral kavite, 2'si (%6.1) maksiller sinüs yerleşimli toplam 331okal ileri baş boyun epidermoid kanserli vakaya 2 Gy /gün fraksiyonla 70 Gy total dozda radyoterapiye eş zamanlı olarak 1., 22., 43. günlerde 70 mg/m² cisplatin ve her kürün ilk 3 gününde 500 mg/m2/gün 5-fluorourasil günde 8 saatlik infüzyonla uygulanmıştır. Medyan izlem süresi 16 ay (8-38 ay) olup, vakaların 32'si (%97) en az 2 kür kemoterapi alabilmiştir. Yaşamı tehdit edici derece IV akut ve geç komplikasyon saptanmamış olup tedavi sonrası 22 vakada (%66.7) tam, 8 vakada 8%24.2) kısmi yanıt alınmış, 2 vakada (%6.1) stabil yanıt, 1 vakada (%3.0) ise progresyon belirlenmiştir. İzlemde 7 vakada (%21.2) lokal, 1 vakada (%3) lokal-bölgesel progresyon ve 2 vakada (%6.1) uzak metastaz gelişmiştir. Sağkalım oranı 1. yılda %69.7, 2. yılda %59.7 olarak bulunmuş, radyoterapiye 1 haftadan az ara veren 19 vaka ile, daha uzun süre ara veren 14 vakanın sağkalım süre ve oranları karşılaştırıldığında fark belirlenememiştir (P=0.354). Standart radyoterapinin planlı ara verilmeksizin kemoterapi ile eşzamanlı uygulandığı bu çalışma, kemoterapötik dozlarının daha yüksek uygulandığı diğer eşzamanlı radyokemoterapi çalışmaların sonuçlarıyla benzer olarak değerlendirilmiş, standart olarak kabul gören tedavi yöntemleri ile karşılaştırılmasının yerinde olabileceği sonucuna varılmıştır. Keywords :