TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 2
NÖROBLASTOMDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN KLİNİKOPATOLOJİK VE FLOW SİTOMETRİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
ŞENNUR İLVAN, SERGÜLEN DERVİŞOĞLU, FİGEN AKSOY, İNCİ YILDIZ, LEBRİZ SOYCAN
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Çalışmamızda İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda 1977-1992 yılları arasında tanı almış, en az 2 yıl takipli 54 adet nöroblastom vakası değerlendirildi; klinik, histopatolojik ve flow sitometrik parametrelerin yaşam süresi üzerine olan prognostik etkileri araştırıldı. Vakalarımızın yaşları 22 gün-13 yaş arasında değişmekte olup, %25.9'u 1 yaş altında idi. incelediğimiz klinik özelliklerden cinsiyet dışındakilerin (yaş, primer tümör yerleşim yeri, evre) prognostik önemlerinin olduğu görüldü. Histolojik grade'in ve mitoz -karyoreksis indeksinin (MKİ) sağkalım üzerine etkili olduğu; kalsifikasyon, hemoraji, nekroz varlığı veya yokluğunun ve lenfosit infiltrasyon derecesinin prognozu etkilemediği saptandı. Diploid ve aneuploid vakalar arasında olduğu gibi, düşük ve yüksek proliferatif aktivite gösteren vakalar arasında da prognoz yönünden anlamlı fark bulundu. Uyguladığımız çok değişkenli Cox analizi sonucunda sağkalımı bağımsız olarak etkileyen prognostik faktörlerin MKİ, yaş ve evre olduğu saptandı. Keywords :