TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 4
MİDENİN MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMLARINDA İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK PROLİFERATİNG CELL NUCLEAR ANTİGEN (PCNA) VE P53 PROTEİN EKSPRESYONUNUN GÖSTERİLMESİ
GÜLEN DOĞUSAY, SÜHA GÖKSEL, HAYDAR DURAK, IŞIL PAKİŞ, GÖKHAN ERSOY, SELDA GÖKÇENER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul Bu çalışmada midenin müsinöz adenokarsinomlarında histopatolojik özellikler ve tümör süpresör gen; p53 onkogen proteinini ve proliferating cell nuclear antigen (PCNA) ekspresyonu immunohistokimyasal yöntemle araştırıldı. 24 adet vakadan %46'sında p53 proteini pozitifliği ve % 16'sında düşük, %42'sinde orta, %42'sinde yüksek PCNA skoru saptandı. PCNA skorlarının ve p53 ekspresyonunun klinikopatolojik özelliklerle ilişkisi araştırıldığında, yalnızca yaş ile PCNA arasında anlamlı ilişki saptandı. Diğer bulgularla p53 proteini varlığı ve PCNA skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamadı. Keywords :