TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 4
REKTUM KANSERLERİNDE POSTOPERATİF ADJUVAN TEDAVİ SONUÇLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
ETHEM NEZİH ORAL, ESRA KAYTAN, AHMET KARADENİZ, AHMET KİZİR, FARUK AYKAN, RİAN DİŞÇİ, HAKAN ÇAMLICA, ERKAN TOPUZ
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Rektum kanserlerinde küratif cerrahi sonrası uygulanan adjuvan tedavilerle hastalıksız ve genel sağkalım oranlarının yükseldiği bilinmektedir. Çalışmamızda adjuvan tedavi görmüş rektum kanserli hastalarda tedavi sonuçları ve bu sonuçları etkileyen prognostik faktörler araştırılmıştır. Patolojik evresi II ve III olan toplam 88 hastanın dosyası retrospektif incelenmiştir. Hastaların tümüne radyoterapi uygulanmış olup 39 hastaya ayrıca radyoterapi sonrası kemoterapi verilmiştir. Uygulanan total radyoterapi dozu medyan 5040 cGy'dir. Kemoterapi şeması olarak en sık 5-fluorourasil ve folinik asit kombinasyonu kullanılmıştır. Yaş, cins, T evresi, N evresi, operasyon tipi, histolojik grad, anal kanaldan uzaklık, adjuvan tedavi modeli ve evre prognostik faktörler olarak araştırılmıştır. Medyan izlem süresi 36 aydır (6-100 ay). Lokal yineleme ve uzak metastaz oranları sırasıyla %24 ve %22'dir. 5 yıllık hastalıksız ve genel sağkalım oranları sırasıyla %52 (SE: %6.9) ve %53'dür (SE: %6.0). Hastalıksız sağkalımı etkileyen prognostik faktörlerin çok değişkenli analizinde hiçbir faktör anlamlı bulunmamış, ancak N evresi istatistiksel anlamlılık sınırına yakın bulunmuştur (P=0.098). Genel sağkalımı etkileyen prognostik faktörlerin çok değişkenli analizinde ise N evresi en önemli bağımsız prognostik faktör olarak tespit edilmiş (P=0.033) ve anal kanaldan uzaklık istatistiksel anlamlılık sınırına yakın bulunmuştur (P=0.069). Keywords :