TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 1
BAŞ- BOYUN YERLEŞİMLİ ERKEN EVRE (EVRE I-II) AGRESİF LENFOMADA KISA PROGRAM KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİ KOMBİNASYONU
BÜLENT KÜÇÜKPLAKÇI, ŞABAN ÇAKIR, İDRİS YÜCEL, NİLGÜN ÖZBEK, BARIŞ OKUMUŞ
S.B. Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Ankara Kasım 1992-Kasım 1996 tarihleri arasında, baş-boyun bölgesinde yerleşmiş diffüz agresif histolojiye sahip 20 hastaya 3 kür CHOP ve ardından yerel-bölgesel radyoterapi uygulanmış ve bu kombine tedavi modelinin etkinliği incelenmiştir. Hastaların 13'ü erkek, 7'si kadın olup, medyan yaş 58'dir. Ann Arbor evreleme sistemine göre evre I ve II olan hastalarda ekstranodal tutulum % 70 oranında idi ve ilk sırayı Waldeyer halkası aldı. Hastaların patolojik tanıları Working Formulation sınıflamasına göre küçük ve büyük hücre karışık, diffüz büyük hücreli ve büyük hücreli immünoblastik tiplerden oluşmakta idi. Üç kür CHOP sonrası 14 hastada tam yanıt, 6 hastada kısmi yanıt elde edildi. Kemoterapi süresi boyunca 2 hastada planlanan sürede uzamaya yol açan ve bir hastada da doz azaltılmasına neden olan akut toksisite tespit edildi. Kemoterapinin tamamlanmasından ortalama 3 hafta sonra baş-boyun bölgesine 40-50 Gy radyoterapi uygulandı. Kemoterapi ile kısmi yanıt sağlanan hastaların hepsinde radyoterapi ile tam yanıt elde edildi ve böylece kombine tedavi şeması ile tam yanıt oranı %100'e ulaştı. Radyoterapiye bağlı olarak hiçbir hastada 3. derece toksisite gözlenmedi. Kombine tedavinin tamamlanmasından 3 ay sonra bir hastada radyoterapi alanı dışında bölgesel relaps gelişti. Hasta sayısının azlığı ve izleme süresinin kısalığına rağmen baş-boyun yerleşimli erken evre agresif lenfomalarda kombine tedavinin etkili bir tedavi yöntemi olabileceği görüşüne varılmıştır. Keywords :