TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
MEMENİN İNVAZİV LOBULER VE DUKTAL KARSİNOMLARINDAKİ ULTRASÜTRÜKTÜREL DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ALTAN İPLİKÇİ, RIDVAN İLHAN, S ÖZARMAĞAN, İ PETORAK, S TUZLALI
İstanbul Üniv. Tıp Fak. Patoloji AD Daha önceki bir çalışmamızda iki değişik tipteki duktal karsinomun elektron mikroskopik özellikleri karşılaştırılmalı olarak tarafımızdan incelenmiştir. Gözleyebildiğimiz kaynak bilgilerinde meme lobüler karsinom ultrastrüktürünün karşılaştırılmalı olarak incelenmesi sadece bir çalışmada yer almış olduğundan, biz de böyle bir çalışma yapmayı uygun gördük. Bu elektron mikroskopik çalışmada bir invaziz lobüler karsinom ile özellik göstermeyen invaviz duktal karsinomun benzer veya farklı ultrastrüktürel özellikleri ortaya konularak elde edilen sonuçlar kaynak bilgi ile karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Keywords :