TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 2
SINIRLI EVRELİ KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ SONUÇLARI VE RADYOTERAPİNİN YERİ
ETHEM NEZİH ORAL, AHMET KİZİR, SEDEN ÖZBİLEN, MEHMET ASLAN, AHMET KARADENİZ, ERKAN TOPUZ
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü 1990-1997 yılları arasında tedavi edilmiş sınırlı evreli küçük hücreli akciğer kanser tanılı 178 hastanın dosyası retrospektif olarak incelenmiştir. Elli altı hasta (%31) tek başına kemoterapi ile, 122 hasta (%69) kemoterapi ve radyoterapi kombine edilerek tedavi edilmişlerdir. Kemoterapi şeması olarak en sık sisplatin ve etoposid kombinasyonu medyan 6 kür uygulanmıştır. Radyoterapi dozu medyan 39 Gy'dir (13x300 cGy). 63 hastada (%52) radyoterapi ilk 3 kür kemoterapi arası veya sonrasında; 59 hastada (%48) 4 kür veya daha fazla kemoterapi arası ve sonrası yapılmıştır. Medyan izlem süresi 12.2 aydır (4- 73 ay). Tüm grubun medyan ve 2 yıllık genel sağkalım oranı sırasıyla 13 ay ve %21'dir. Tek başına kemoterapi uygulanan grupta alınan sonuçlar sırasıyla 12 ay ve %21; kombine tedavi gören grupta ise sırasıyla 18 ay ve %34'tür. İki tedavi grubu arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur (P=0.009). İlk 3 kür KT sırasında radyoterapi uygulanan hastalarda medyan ve 2 yıllık sağkalım sırasıyla 12 ay ve %14; 4 kür daha fazla kemoterapi sonrası radyoterapi uygulanan hastalarda ise 18 ay ve %31'dir (P=0.0011). Sonuç olarak, sınırlı evreli küçük hücreli akciğer kanserinde kombine kemoterapi ve radyoterapi şeması tek başına kemoterapiden daha üstündür ve radyoterapinin zamanlaması ile ilgili tartışma henüz netlik kazanmamıştır. Keywords :