TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 2
MEMENİN METAPLASTİK KARSİNOMU: KARSİNOSARKOM VAKA SUNUMU
AYŞE NUR DEMİRAL, HİLMİ ALANYALI, TÜLAY CANDA, FUNDA OBUZ, MÜNİR KINAY
Akdeniz Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi A.D Memenin karsinosarkomu, epiteliyal karsinomun malign sarkomatoid metaplazisidir. Bu tümörün memenin karsinom ya da sarkomundan daha farklı davrandığı düşünülmektedir. 52 yaşında, postmenopozal bir vakaya 501 memede kitle nedeniyle önce lumpektomi, daha sonra da yetersiz cerrahi sınır nedeniyle 501 modifiye radikal mastektomi yapılmıştır. Patolojik inceleme sonucu pT2N1, ER (-) karsinosarkom olarak değerlendirilen ve tarama tetkiklerinde uzak metastaz saptanmayan vakaya 6 kür CMF kemoterapisi uygulanmıştır. Operasyondan 4.5 yıl sonra lokal nüks saptanan vakada kitle eksizyonu sonrası DEÜTF Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde 501 göğüs duvarına 5000 cGy TD, lokal nüks bölgesine ise 1000 cGy TD boost ile 6000 cGy TD adjuvan radyoterapi verilmiştir. Radyoterapi bitiminden 4 ay sonra abdominal BT ve USG sonucu karaciğerde kuşkulu metastatik lezyonlar saptanmıştır. Önerilen ince iğne aspirasyon biyopsisini kabul etmeyen vakada klinik olarak karaciğer metastazı düşünülerek 7 kür daha kemoterapi (3 kür ADR, 4 kür DTIC + İfosfamid) uygulanmıştır. Kemoterapi sonunda çekilen BT ve USG'de karaciğer lezyonları stasyoner olarak değerlendirilen vakanın kemoterapi bitiminden 17 ay sonra çekilen BT ve MRG'sinde lezyonların tamamen regrese olduğu saptanmıştır. Vaka tanıdan itibaren 86. ayda, lokal nüks sonrası 32. ayda semptomsuz izlemdedir. Primer ve nüks meme karsinosarkomunun prognozu ve sağaltımı ile ilgili kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Bu yazıda vakanın klinik ve histolojik özellikleri varolan literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur. Keywords :