TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 4
UTERUS SARKOMLARI: ADJUVAN TEDAVİLERİN PROGNOZA ETKİSİ
MAKTAY DİNÇER, ERHAN BERRAK, IŞIK ASLAY, SEDEN Ö KÜÇÜCÜK, ERKAN TOPUZ, GÖKHAN TÖRE
İ Ü Onkoloji Enstitüsü 1975-1994 yılları arasında uterus sarkomu tanısıyla kliniğimize başvurmuş 92 vaka, hastalığın doğal davranışı, prognostik faktörler, tedavi sonuçları açısından retrospektif olarak incelenmiştir. Histerektomi sonrası başvurmuş hasta sayısı 84'tür. Seksen altı vakaya radyoterapi ya da kemoterapi uygulanmıştır. Serinin %43'üne radyoterapi, %36'51'ne radyoterapi ve kemoterapi birlikte, %14'üne sadece kemoterapi yapılmıştır; %7 vaka bu tedavileri almamıştır. Hastaların % 79.3'üne radyoterapi yapılmış, pelvise eksternal olarak verilen ortalama doz 50±2.8 Gy olmuştur. Radyoterapi almış olanların %19.2'sinde intrakaviter brakiterapi eksternal ışınlamaya ilave edilmiştir. Hastaların %50'sinde ortalama 8-9 kür kemoterapi uygulanmıştır. En sık kullanılan ilaçlar, adriamisin, sisplatin, siklofosfamid, vinkristinden oluşan çeşitli kombinasyonlardır. Hastaların %40'ında nüks saptanmıştır. Üç yıllık hastalıksız sağkalım, serinin genelinde, radyoterapi yapılmışlarda daha iyi bulunmuştur. Fakat, evrelere göre düzeltilerek değerlendirildiğinde tedavi modaliteleri arasında ne hastalıksız sağkalım ne de genel sağkalım açısından fark yoktur. Genel sağkalım serinin tümünde üç yıl için %49. 7, beş yıl için %42.6 bulunmuştur. Radyoterapinin hastalıksız sağkalımı artırdığı yönündeki bulgularımıza rağmen, çok merkezli rastgele yöntemli çalışmalar adjuvan tedavilerin yararı konusunda daha kesin bilgi verecektir. Keywords :