TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
BİR MUKEOPİDERMOİD AKCİĞER TÜMÖRÜ OLGUSU
C BARLAS, E DAYIOĞLU, H BOZBOĞA, B SÖNMEZ, A ÖZTÜRK
İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Göğüs Kalp-Damar Cerrahisi AD Tükrük bezlerinin mukoepidermoid tümörleri oldukça sık rastlanan tümörler olmasına karşın akciğerin mukoepidermoid tümörleri ender görülen tümörler olup, şimdiye kadar 50 civarında vaka bildirilmiştir. Malignite derecesi hala tartışmalıdır. Buna karşın fatal seyir gösteren metastazı yapılmış vakalar bildirilmiş; uzun sürvi bildirilen vakalarda da malign yapıya dikkat çekilmiştir. Bu yapıda hızla gelişim gösteren bir malign mukoepidermoid akciğer tümörü bildirilmiştir. Yüksek diferansiasyon gösteren, metastaz yapan bir tümör olduğu belirtilmiştir. Mukoepidermoid akciğer tümörlerinin oldukça hızlı gelişen malign lezyonlar olduğu sonucuna varılmıştır. Keywords :