TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2006 , Vol 21 , Num 1
Erken evre glottik larenks kanserlerinde küratif radyoterapi
Mustafa ESASSOLAK, Senem DUBOVA, Serra KAMER, Barbaros AYDIN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı AMAÇ
Küratif radyoterapi uygulanan erken evre glottik larenks kanserli olgularda tedavi sonuçları ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesidir.

GEREÇ VE YÖNTEM
1995-2004 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında, küratif radyoterapi uygulanan 83 hasta (80 erkek; 3 kadın; ort. yaş 62; dağılım 40-85) geriye dönük olarak değerlendirildi.

BULGULAR
Değerlendirmeye alınan 83 olgunun 29'u (%34.9) T1a, 29'u (%34.9) T1b, 25'i (%30.1) T2 evresinde idi. Ortalama 56 aylık takipte toplam 13 olguda yineleme görüldü. Beş yıllık lokal kontrol oranları T1 olgularda %90.5, T2 olgularda %73.2, lokal bölgesel kontrol oranları ise T1 olgularda %89, T2 olgularda %70.5 idi. Radyoterapiye beş günden fazla ara verilmesi lokal, lokal-bölgesel kontrolü etkileyen prognostik faktör olarak saptandı. Beş yıllık hastalığa özgü sağkalım oranları; T1 olgularda %94, T2 olgularda %79 olarak belirlendi; T evresi ve radyoterapiye beş günden fazla ara verilmesi hastalığa özgü sağkalımı etkileyen prognostik faktörler olarak saptandı.

SONUÇ
Erken evre glottik larenks kanserlerinde, tek başına küratif radyoterapi, etkin bir tedavi modelidir. Keywords : Kanser; larenjeal neoplaziler/mortalite/patoloji/ terapi; larenjektomi/yöntem; neoplazi, evre; prognoz; radyoterapi dozu; radyoterapi, adjuvan; randomize araştırma çalışması; sağkalım analizi