TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 1
MEME KANSERİNDE ANTİTROMBİN III AKTİVASYONU ÜZERİNE TAMOKSİFEN'İN ETKİSİ
HALUK ONAT, Ş İNCEMAN, NİJAD BİLGE, K DİNÇOL, MÜNİR KINAY, E TOPUZ, GÖKHAN TÖRE
İstanbul Ünv.Onkoloji Enstitüsü Bu çalışmada meme kanserinde AT III aktivasyonu üzerine TMX'in etkisi incelendi. Bu amaçla AT III aktivasyonu cerrahi müdahaleden sonra metastaz tespit etmemiş olduğumuz olgularda, cerrahi müdahaleden sonra adjuvan TMX kullananlarda, metastazlı olgularda ve metastazları nedeniyle TMX kullananlarda incelendi. AT III aktivasyonu tedavi uygulanmamış olan metastazlı olguların yüzde 33.3'ünde azalmış bulunması, AT IH'ün yaygın metastazlı ileri evre olgularda azaldığı anlaşılmıştır. Tedavi altındaki metastazlı olgulardaki AT III aktivasyonlar ile tedavi uygulanmamış olanlar arasında istatistiki bir anlamlılık bulunmamıştır. Diğer taraftan cerrahi müdahaleden sonra erken evre olgulardaki AT III aktivasyonları ile adjuvan olarak TMX kullanan olgulardaki AT III aktivasyonları arasında da istatistiki bir anlamlılık saptanmamıştır. Bu durumda tedavinin AT III aktivasyonunu azaltıcı bir etkisi olmadığı anlaşılmıştır ve AT III aktivasyonunun azalmasına başka faktörlerin etkili olabileceği üzerinde durulmuştur. Keywords :