TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2009 , Vol 24 , Num 1
Kardiyak metaztaz yapmış akciğer kanseri olgusunda MRG bulguları
Yonca ANIK, Murat AKKOYUNLU, Ali DEMİRCİ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı Kardiyak metaztaz nadir görülen bir durumdur. Tanıda transtorasik ekokardiyografi (EKO) her zaman yeterli sonuç vermeyebilir. Metastatik kitlenin özellikle trombüsten ayrımında, kitlenin sınırlarının, yayılımının tanımlanmasında ve kardiyak fonksiyona etkilerinin gösterilmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme (MRG) önemli rol oynar. Bu yazıda, 64 yaşındaki akciğer kanseri olgusunda sağ ventrikül metaztazının kardiyak MRG bulguları sunuldu. Keywords : Kardiyak metaztaz; manyetik rezonans görüntüleme; transtorasik ekokardiografi