TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2009 , Vol 24 , Num 4
Meme kanseri MCF-7 hücre hattında paklitaksel ve vinkristin'e karşı gelişmiş çoklu ilaç direnci mekanizmalarının mikrodizin analizi ile belirlenmesi
Meltem DEMİREL KARS,1 Özlem DARCANSOY İŞERİ,2 Fikret ARPACI,3 Ufuk GÜNDÜZ1
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Ankara
2Başkent Üniversitesi, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara
AMAÇ
Sonradan kazanılan veya tedavi öncesi varolan çoklu ilaç dirençliliği (ÇİD) kemoterapide başarıyı engelleyen nedenlerden biridir. Bu çalışmada, paklitaksel ve vinkristin'e karşı gelişen ÇİD mekanizmaları MCF-7 hücre hattında araştırıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM
MCF-7 hücreleri önce kademeli olarak paklitaksel ve vinkristin doz artışlarına maruz bırakıldı. Hücrelerin direnç seviyeleri XTT testi ile belirlendi. Tüm dirençli ve duyarlı hücrelerde genlerin düzeyleri mikrodizin yöntemiyle belirlendi.

BULGULAR
MCF-7/400nMPak ve MCF-7/120nMVink hücre hatlarının orjinal hücrelere göre 150 ve 30 kat daha dirençli oldukları bulundu. MDR1 genin ifadesindeki artışın dirençlilik mekanizmaları arasında önemli olduğu bulundu. Hücrelerde toksik maddelerin metabolize edilmesiyle ilgili genlerin ifade düzeylerinde artışlar gözlenirken, apoptozla ilgili bazı genlerin ifadelerinde azalmalar olduğu görüldü. Metastaz genlerinde, bazı onkojenlerde, hücre döngüsünü düzenleyen ve tübülin metabolizmasıyla ilgili genin ifade düzeylerinde değişimler saptandı.

SONUÇ
ÇİD'de MDR1 genindeki değişikliğin MCF-7'de paklitaksel ve vinkristin dirençliliğinde temel mekanizma olduğu görülmüştür. Keywords : Apoptotik yolak; beta tübülin; çoklu ilaç dirençliliği; MCF-7; mikrodizin analizi