TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 2
13408 KANSERLİ OLGUNUN YAŞ, SEKS VE TÜMÖR LOKALİZASYONUNA GÖRE İSTATİSTİKSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: (CERRAHPAŞA 1978-1987)
ŞABAN ÇAKIR, İBRAHİM EGEHAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD, Samsun Bu çalışmada, 1978 ile 1987 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında kanser tanısı ile tedavi edilen 13408 hasta; yaş, seks ve tümör lokalizasyonuna göre istatistiksel yönden değerlendirilmiştir. İlk on sırayı alan kanser türü ve oranları: meme (% 16.4), akciğer (%16), larinks (%8.3), serviks uteri (%6.3), deri (%6.1), merkez sinir sistemi(%5.2), korpus uteri (%4.2), yumuşak doku (%3), mesane (%2.9) ve lenfoma (%2.7) şeklinde sıralanmaktadır. Olguların yüzde 54.1'i erkek, yüzde 45.9'u kadındır. Erkeklerde ilk beş sırayı alan kanser türü: akciğer (% 27), larinks (%14.6), deri (%7.5) merkez sinir sistemi (%6.2) mesane (%4.7); kadınlarda: meme (%35), serviks uteri (%13.8), korpus uteri (%9.2), över (%4.7) ve deri (%4.5) şeklindedir. 10-19 yaş grubundaki hasta sayısının azlığına karşın olguların büyük çoğunluğunun 40-59 yaş grubunda toplandığı gözlenmiştir. Keywords :