TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2001 , Vol 16 , Num 1
PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF DECLINE IN PLASMA HEMOGLOBIN CONCENTRATION WITH NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH NASOPHARYNGEAL CARCINOMA
RASİM MERAL, RUŞEN COŞAR, ESRA KAYTAN, RİAN DİŞÇİ, MUSA ALTIN
İstanbul Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi ABD, Onkoloji Enstitüsü, İstanbul

Summary

Bu makalede neoadjuvan kemoterapi (KT) ve konvansiyonel radyoterapi (RT) ile tedavi edilen nazofarenks karsinomlu (NFK) hastalarda plazma hemoglobin (hb) konsantrasyonunun tedavi sonuçlarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 1989-1996 yılları arasında, 3 kür sisplatinli neoadjuvan KT ardından primer tümör ve tutulan boyun gangliyonlarına 70 Gy, boyun lenfatik alanlarına 50 Gy konvansiyonel RT verilen 98 NFK'lı hasta plazma hb konsantrasyonlarına göre normal (kadınlarda >=12.0 g/dl ve erkeklerde >=13g/dl), hafif anemik (kadınlarda 12.0 g/dl > hb >= 11 g/dl ve erkeklerde 13.0 g/dl >hb >=11g/dl) ve anemik (hb< 11 g/dl) gruplara, ayrıca KT ile hb de belirgin düşme (>=1.5 g/dl) (HBD) olan veya olmayan gruplara ayrıldılar. Radyoterapiden önce aneminin (A) ve HBD'nin diğer faktörlerle (cinsiyet, yaş (<=30 ile >30), histopatoloji (WHO1 ile WH02,3), T(1-3 ile T4) ve N (NO-2 ile N3) evreleri, bilateral servikal tutulum, kranyal sinir tutulumu ve RT süresinde uzama (planlanan vs. >1 hafta uzama) birlikte prognostik önemi incelendi. Neoadjuvan KT ile ortalama plazma hb konsantrasyonunun 13.1 g/dl'den 11.5 g/dl'ye düştüğü (p=0.0001) ve anemi oranının %7.1'den (7/98) %32.7'ye (32/98) yükseldiği görüldü. Neoadjuvan KT'den sonra anemik olanlarda 5 yıllık lokorejyonel kontrol (LRK), hastalıksız sağkalım (HS) ve genel sağkalım (GS) anemik olmayanlardan belirgin düşüktü (5 yıllık LRK %49'a karşı %73; p=0.03,5 yıllık HS %42'ye karşılık %68; p=0.01,5 yıllık GS %43'e karşı %69; p = 0.01). Benzer şekilde neoadjuvan KT ile hb konsantrasyonu belirgin düşenlerde 5 yıllık LRK, HS ve GS diğerlerinden düşüktü (5 yıllık LRK %51'e karşı %82; p=0.002, 5 yıllık HS %47'ye karşı %72; p=0.001,5 yıllık GS %52'yekarşı %72; p = 0.02). Çok değişkenli analizde hb konsantrasyonundaki belirgin düşmenin öncelikle LRK'lı, hastaların anemik hale gelmesinin ise öncelikle sağkalım oranını etkilediği görülmektedir. Neoadjuvan KT nedeniyle oluşan HBD ve aneminin tedavi sonuçlarını olumsuz etkilemesi RT öncesinde bu olumsuz durumun düzeltilmesi gerektiğini düşündürmektedir.