TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2001 , Vol 16 , Num 3
THE LOCALIZATIONS OF OBLIQUE BOOST FIELDS IN POSTOPERATIVE IRRADIATION OF LUNG CANCER
SÜREYYA SARIHAN, NADİR KÜÇÜK, AYHAN KILIÇ, İLKER ERCAN, LÜTFİ ÖZKAN, KAYIHAN ENGİN
Uludağ Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi ABD, Bursa

Summary

Mediyasten ışınlamalarında kritik doz kısıtlayıcı organ medulla spinalistir (MS). Bu nedenle boost uygulamalarında alanlar, genellikle MS alan dışında kalacak şekilde dizayn edilir. Bu çalışmanın amacı mediyasten ışınlamalarında hedef volümü kapsayan ve MS'i alan dışında bırakan optimum oblik açıları tahmin ederek, seçilen farklı oblik açıların avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymaktır. Çalışma için planlama amaçlı bilgisayarlı tomografi (BT) kesitleri alınmış 17 postoperatif akciğer kanserli vaka seçilmiştir. Hastalar, AP/PA alanlarıyla 45 Gy ışınlandıktan sonra, izosentrik ön-arka oblik alanlarla boost planlanmıştır. Uygulanan ortanca doz 54 (50.4-59.4) Gy'dir. Gerçek tedavi planları üzerinde karşı ana bronş (KAB) ve subkarinal boşluk (SB) hedef volüm olarak çizildikten sonra, bu hedefleri kapsayan yeni oblik açılar tanımlanmıştır. Gerçek tedavi planlarında ön oblik gantry açısı ortanca 30° (21°-36°), arka oblik açısı ortanca 23° (10°-34°) iken yeni planlarda bu açılar sırasıyla, 48° (43°-53°) ve 42° (25°-50°) olarak bulunmuştur (p<0.001). KAB ve SB'nin yeni planlarda daha iyi doz homojenitesine sahip olduğu görülmüştür (p=0.004, p=0.002). Yeni planlarda ışınlanan karşı akciğer volümündeki artış anlamlı bulunmuş (p=0.03), maksimum ortanca doz artışı ise anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). MS dozu artışı sınırda anlamlılık göstermiştir (p=0.049). RTOG'nin 91-05 Intergroup Çalışmasındaki tanımlamalarında mediyasteni kapsayan boost gantry açıları 20°-40°'dir. Daha sonra yapılan çalışmalarda ise bu açının 40°'den fazla olması gerektiği belirtilmektedir. Sonuçlarımız KAB ve SB'yi kapsayan tedavi planlamalarında gantry açısının 40°'den büyük olması gerektiği görüşünü desteklemektedir. Ancak karşı akciğer volümü ve maksimum dozdaki artışa dikkat edilmelidir.