TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2002 , Vol 17 , Num 2
ROLE OF CENTRAL LUNG DISTANCE IN DETERMINING THE PERCENTAGE OF LUNG VOLUME INCLUDED WITHIN THE TARGET VOLUME IN TANGENTIAL BREAST TREATMENTS
FÜSUN TOKATLI, CEM UZAL, FADİME ALKAYA, ZAFER KOÇAK, ŞULE PARLAR, MURAT ÇALOĞLU, NÜKHET ACAR
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD, Edirne

Summary

Bu çalışmada amaç; meme eğik düzleminde 5 haftalık tanjansiyel meme ışınlaması esnasında oluşan 'set-up' farklılıklarını belirlemek ve tedavi alanı içinde kalan akciğer volümünü simülasyon ve port filmleri üzerinde merkezi akciğer mesafesini ölçerek kıyaslamaktır. Kırk dört hastada çekilen toplam 176 adet simülasyon ve port filminde ölçülen merkezi akciğer mesafeleri esas alınarak hedef volüm içinde kalan ipsilateral akciğer volümleri matematiksel bir formül ile hesaplandı. Tüm hastalar için simülasyon ve port filmindeki ortalama mesafe sırasıyla 1.52 cm (0.9-2.3 cm) ve 1.56 cm (1-2.5 cm), hedef volüm içinde kalan akciğer volümü ise ortalama %6 idi. Simülasyon ve port filmlerinde ölçülen merkezi akciğer mesafeleri arasındaki değişimler tüm hastalar için 4 mm'nin altında bulundu. Işınlanan sağ ve sol ortalama akciğer volümleri %6.64 ve %6.33 idi ve fark yoktu. Sonuç olarak, doğru bir immobilizasyon sistemi ile 'set-up' hatalarının minimuma indirgenebileceği ve merkezi akciğer mesafesinin hedef volüm içinde kalan akciğer volümünün indirekt olarak saptanmasında güvenilir bir parametre olduğu doğrulandı.