TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2002 , Vol 17 , Num 3
THE FACTORS AFFECTING RADIOTHERAPY RESPONSE IN PATIENTS WITH BLADDER CANCER
NİLGÜN ÖZBEK, ŞABAN ÇAKIR GÖKÇE, Ş BİLGE GÜRSEL, BARIŞ OKUMUŞ, MELEK COŞKUN
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD. Samsun

Summary

Bu çalışmada öncelikle mesane kanserli hastalarda radyoterapinin tam yanıt ile kalıcı lokal kontrol oranlarını ve bunları etkileyebilecek prognostik faktörleri belirlemek amaçlandı. Ayrıca, uzak hastalıksız ve genel sağkalımı etkileyebilecek prognostik faktörler de değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, grad, klinik evre, transüretral rezeksiyon, tedavi öncesi hemoglobin düzeyi, transüretral rezeksiyon ile radyoterapi arasında geçen süre, tedavi dozu ve süresi, radyoterapi yanıtı, lokal yineleme ve uzak hastalık varlığı olası prognostik faktörler olarak kabul edilip, bunların radyoterapi yanıtına, lokal kontrol oranına, uzak hastalıksız sağkalıma ve genel sağkalıma etkileri değerlendirildi. Sağkalım oranlarının hesaplanmasında Kaplan-Meier metodu kullanıldı. Medyan 25 aylık (5-165) takipte 46 hasta incelendi. Hastaların %78'inde tam yanıt elde edildi. Lokal yineleme sekiz hastada oluştu. Beş yıllık lokal kontrol oranı %37.02'dir. Hastaların %61 'inde mesane korundu. Uzak hastalık 12 hastada tespit edildi ve beş yıllık uzak hastalıksız sağkalım olasılığı %42.79 bulundu. Bütün grubun beş yıllık genel sağkalım olasılığı %40.97'dir. Sonuç olarak mesane kanserli hastalarda radyoterapi yanıtı lokal kontrolü, uzak hastalıksız ve genel sağkalımı anlamlı olarak etkilemektedir. Bundan dolayı radyoterapiye tam yanıt elde etme olasılığı yüksek olan, transüretral rezeksiyon ile tam rezeksiyon yapılmış ve yüksek gradlı hastaların mesane koruyucu tedaviler için uygun hasta popülasyonunu oluşturduğunu düşünmekteyiz.