TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2005 , Vol 20 , Num 1
PROGNOSTIC FACTORS AND TREATMENT RESULTS IN LARYGEAL CARCINOMA: DEPARTMENT OF RADIATION ONCOLOGY OF TRAKYA UNIVERSITY MEDICAL SCHOLL EXPERIENCE
Dr. Murat ÇALOĞLU1, Dr. Vuslat YÜRÜT ÇALOĞLU1, Dr. Cem UZAL1, Dr. Hakan KARAGÖL2, Dr. Füsun TOKATLI1, Dr. Kazım UYGUN1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD, Edirne
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji BD, Edirne

Summary

AMAÇ
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda tedavi edilen larenks karsinomlu olgulardaki lokal bölgesel yinelemeyi etkileyen prognostik faktörlerin belirlenmesi ve genel tedavi sonuçlarının sunulması hedeflenmiştir.

MATERYAL VE METOT
Temmuz 1999-Kasım 2004 yılları arasında tedavi görmüş 78 olgu değerlendirilmiştir. Yetmiş dört erkek ve 4 kadın olgu vardır, medyan yaş 58'dir (34-80). Kırk iki T4, 20 T3, 32 N0, 15 N1, 27 N2, 2 N3 ve 2 Nx olgu bulunmaktadır. Cerrahi yöntem, 34 olguda primer tedavi şeklidir. Sadece radyoterapi veya eş zamanlı radyokemoterapi ile 26 olgu tedavi edilmiştir. On sekiz olgu lokal bölgesel veya uzak yineleme sonrası başvurmuş ve kurtarma tedavisi veya palyatif tedaviler almışlardır. Lokal bölgesel yinelemeye etkili olabilecek faktörleri belirlemek için x2 testi uygulanmıştır.

BULGULAR
Tüm olgular için medyan takip 18 aydır (4-54). Postoperatif tedavi gören 34 olguda 9'u (% 26.5) lokal bölgesel olmak üzere 12 yineleme görülmüştür. Tek değişkenli analizle yapılan incelemede cerrahi sınır ve performans durumu anlamlı prognostik faktörler olarak bulunmuştur. Küratif ışınlanan 26 olgunun 9'unda (% 34.6) yineleme olmuştur ve tümü lokal bölgesel yinelemedir. Bu grup için ise tümör yerleşimi, evre, T evresi ve N evresi yineleme üzerine anlamlı prognostik faktörler olarak saptanmıştır.

SONUÇ
Larenks kanserinin tedavisinde radyoterapi, adjuvan, küratif veya palyatif olarak etkili bir tedavi şeklidir. Olguların tedavi öncesi prognostik faktörlerinin bilinmesi daha etkin tedavi şeklilerinin planlanmasına yardımcı olacaktır.