TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 4
ERKEN EVRE MALİGN MELANOMADA İNTRAOPERATİF LENFATİK HARİTALAMA
HÜSEYİN ALTINYOLLAR, SUAT SANCAKTAR, NİLGÜN KAPUCUOĞLU, UĞUR BERBEROĞLU
Ankara Onkoloji Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Erken evre malign melanomanın tedavisi için primer lezyonun geniş eksizyonuna ilave olarak elektif bölgesel lenf nodu disseksiyonu yapılıp yapılmaması tartışmalıdır. Bu hastalarda primer lezyonun drene olduğu bölgesel lenf nodlarında metastazın varlığını göstermek için intraoperatif haritalama yöntemi önerilmiştir. TNM sınıflamasına göre evre II malign melanomalı 18 vakaya intraoperatif haritalama uygulandı. Primer lezyonun kenarına intradermal patent blue boyası enjekte edilerek intraoperatif lenfatik haritalama gerçekleştirildi. Boyanan (sentinal) lenf nodlarında "frozen section" ile tümör metastazı olup olmadığı araştırıldı. Tüm vakalara aynı seansta en-blok lenf nodu disseksiyonu yapıldı. Vakaların 3'üne radikal boyun disseksiyonu, 3'üne aksilla disseksiyonu, 6'sına inguinal disseksiyon ve 6'sına da ilioinguinal disseksiyon yapıldı. Boyanmayan (nonsentinal) lenf nodarında da tümör metastazı varlığı histopatolojik olarak araştırıldı. On sekiz vakanın 16'sında sentinal lenf nodu tespit edildi (%88.8). Boyanan 27 sentinal lenf nodunun 10'unda metastaz bulundu (%37). Bir vakada sentinal lenf nodunda tümör bulunmaz iken nonsenital lenf nodlarından birinde metastaz tespit edildi (yalancı negatiflik %6.2). Bu teknik ile ilgili herhangi bir lokal veya sistemik komplikasyon gözlenmedi. Erken evre malign melanomada intraoperatif lenfatik haritalama ile sentinal lenf nodunda metastaz belirlenen vakalara selektif olarak lenf nodu disseksiyonu yapılmasının, gelecekte prof laktik lenf nodu disseksiyonu tartışmalarına son verebilecek mininal invaziv ve yüksek doğruluk oranına sahip bir teknik olduğu sonucuna varıldı. Keywords : Melanoma, lenfatik haritalama